Троїцька сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 22 січня 2021р.№ 224 - 4/VIII
Про внесення змін до рішення № 1538-50/VII від 18 листопада 2020 р. про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Троїцької сільської ради
Опубліковано 26 січня 2021

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» № 943-IX  від 03.11.2020 року, сільська рада

                                            

                  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ «Цент надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Троїцької сільської ради в новій редакції (додається).

2. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Троїцької сільської ради (Куцак О.Я.), координацію - на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради  (Голосна О.В.), контроль – на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (голова комісії – Зайцева Н.В.).      

 

Сільський голова                                                                             О.О. Чуприна


 

село Троїцьке

22 січня 2021 року         

 № 224 - 4/VIII

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 

                                                                                                 до рішення Троїцької сільської ради

                                                                             № 224 -4/VIII від 22.01.2021рокуПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

                                                                                                   Троїцької сільської ради 

 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Троїцької ради (далі – ЦНАП) є виконавчим органом Троїцької сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається троїцькою сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства.


3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Троїцької сільської ради, розпорядженнями Троїцького сільського голови, цим Положенням.


4. Основними завданнями ЦНАП є:


1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань фізичних та юридичних осіб (далі –суб’єкти звернень);

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.


5. У ЦНАП адміністративні послуги надаються адміністраторами, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.  

У виняткових випадках (якщо послуги у ЦНАП не можуть бути надані адміністраторами або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернень та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на основі узгоджених рішень з Троїцькою сільською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Троїцькою сільською радою.

Надання адміністративних послуг Троїцької сільської ради (її виконавчих органів та посадових осіб) здійснюється виключно через ЦНАП.

Через ЦНАП обов’язково надаються адміністративні послуги органів виконавчої влади (територіальних органів/підрозділів центральних органів виконавчої влади) та адміністративні послуги, що надаються сільською радою у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

6. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг) поза ЦНАП, віддаленими (у тому числі пересувним) робочими місцями адміністраторів, крім випадків подання заяв з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.


7. У ЦНАП за рішенням Троїцької сільської ради може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг надання консультацій;  прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг; укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо); надання суб’єктам звернень можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.   


8. У приміщенні ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктів звернень, з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів не вважаються супутніми послугами та здійснюються адміністраторами ЦНАП на безкоштовній основі.


9. При наданні адміністративних та інших послуг у Центрі забезпечуються:

вільний доступ до приміщення, в тому числі комфортні умови для осіб з інвалідністю, що передбачають облаштування входу до приміщення ЦНАП пандусом, кнопкою виклику чергового, наявність відповідної санітарної кімнати з урахуванням потреб такої категорії громадян;

облаштування місць прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернень із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги; 

розміщення на офіційному вебсайті Троїцької сільської ради у мережі Інтернет, інших вебресурсах інформації про вимоги і порядок надання адміністративних та інших послуг, графік роботи ЦНАП;

можливість надання консультацій та інформації про хід розгляду заяв суб’єктів звернень за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку);

видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні та інші послуги, безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні ЦНАП;

створення умов для суб’єктів звернень щодо висловлення зауважень і пропозицій стосовно якості надання адміністративних та інших послуг шляхом встановлення відповідної скриньки та/або розміщення у видному та доступному місці книги відгуків і пропозицій, а також використання додаткових засобів (електронна система оцінки якості обслуговування, офісний мольберт для збору рекомендацій тощо).

За рішенням Троїцької сільської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернень. 


10. ЦНАП має наступну структуру: начальник відділу, з функціями державного реєстратора, 2 адміністратора. Завдання, права та відповідальність працівників ЦНАП визначаються відповідно до вимог чинного законодавства, цього Положення та посадових інструкцій. 


11. Керівником ЦНАП є начальник відділу, який призначається та звільняється з посади розпорядженням Троїцького сільського голови в установленому законом порядку. 


12. Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність ЦНАП, в тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів з підвищення ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність працівників ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) представляє ЦНАП у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

5)  організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

6)  сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції Троїцькій сільській раді та сільському голові щодо покращення матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

7) забезпечує планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників ЦНАП, посадових осіб суб’єктів надання адміністративних та інших послуг, що беруть участь у роботі ЦНАП;

забезпечує передачу суб’єктам надання адміністративних та інших послуг відповідних матеріалів для розгляду скарг та їх оперативного розв’язання, вживає заходів у межах повноважень щодо їх розгляду у визначені законодавством терміни;

здійснює функції державного реєстратора у порядку, встановленому чинним законодавством;

у певних випадках може здійснювати функції адміністратора, надавати адміністративні послуги відповідно до рішення Троїцької сільської ради;

забезпечує планування роботи ЦНАП, подає пропозиції до поточних і до перспективних планів роботи Троїцькому сільському голові;

звітує про проведену роботу ЦНАП у визначеному порядку.


13. Адміністратор – це посадова особа Троїцької сільської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.


14. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.


15. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування ЦНАП.


16. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг у Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернень), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням Троїцької сільської ради;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.


17. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернень;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.


18. За рішенням Троїцької сільської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.


19. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.  


20. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням Троїцької сільської ради утворені віддалені робочі місця адміністраторів, в тому числі пересувне, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), та оснащене відповідним програмним забезпеченням і вільним доступом до Інтернету.

Організаційне забезпечення діяльності віддалених (у тому числі пересувного) робочих місць адміністраторів покладено на ЦНАП.

У віддалених робочих місцях адміністраторів забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного та затвердженого Троїцькою сільською радою.

 

21. Графік роботи ЦНАП,  віддалених робочих місць адміністраторів (у тому числі пересувного) затверджуються рішенням Троїцької сільської ради.

Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, і становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід.

У віддалених (у тому числі пересувному) робочих місцях адміністраторів час прийому суб’єктів звернень визначається Троїцькою сільською радою.

За рішенням Троїцької сільської ради час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП може бути збільшено.

22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


 • 23. Адміністратори ЦНАП і суб’єкти надання адміністративних послуг не несуть відповідальності за недостовірність поданих фізичними та юридичними особами (їх законними представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

24. Адміністратори та інші посадові особи, уповноважені відповідно до законодавства надавати адміністративні послуги, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг.


 • 25. Дії або бездіяльність адміністраторів та інших посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені в суді в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

26. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами ЦНАП внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому чинним законодавством України порядку.
   Секретар сільської ради                                                             Л.В.Крупська      

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux