Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження переліку адміністративних послуг що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Троїцької сільської ради
опубліковано 16 травня 2023 року о 11:57


ТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ 

від 22 лютого 2023 року село Троїцьке № 1560-31/VІIІ


Про затвердження Положення

про відділ Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Троїцької 

сільської ради у новій редакції


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України № 782-р від 11.10.2017 р. щодо змін до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 745 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 року № 302, постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», сільська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області та викласти в новій редакції (додається)

Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Троїцької громади.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (голова комісії – Зайцева Н.В.). Сільський голова Олег ЧУПРИНА

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення Троїцької сільської ради

№ 1560-31/VIII від 22.02.2023 рокуПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

 виконавчого комітету Троїцької сільської ради

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Троїцької сільської ради (далі – ЦНАП) є виконавчим органом Троїцької сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається Троїцькою сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства.

3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Троїцької сільської ради, розпорядженнями Троїцького сільського голови, цим Положенням.

4. Основними завданнями ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань фізичних та юридичних осіб (далі –суб’єкти звернень);

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. У ЦНАП адміністративні послуги надаються адміністраторами, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

У виняткових випадках (якщо послуги у ЦНАП не можуть бути надані адміністраторами або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернень та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на основі узгоджених рішень з Троїцькою сільською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, затверджується Троїцькою сільською радою.

Надання адміністративних послуг Троїцької сільської ради (її виконавчих органів та посадових осіб) здійснюється виключно через ЦНАП.

Через ЦНАП обов’язково надаються адміністративні послуги органів виконавчої влади (територіальних органів/підрозділів центральних органів виконавчої влади) та адміністративні послуги, що надаються сільською радою у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг) поза ЦНАП, віддаленими (у тому числі пересувним) робочими місцями адміністраторів, крім випадків подання заяв з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

7. У ЦНАП за рішенням Троїцької сільської ради може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг надання консультацій; прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг; укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо); надання суб’єктам звернень можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

8. У приміщенні ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктів звернень, з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів не вважаються супутніми послугами та здійснюються адміністраторами ЦНАП на безкоштовній основі.

9. При наданні адміністративних та інших послуг у ЦНАП забезпечуються:

вільний доступ до приміщення, в тому числі комфортні умови для осіб з інвалідністю, що передбачають облаштування входу до приміщення ЦНАП пандусом, кнопкою виклику чергового, наявність відповідної санітарної кімнати з урахуванням потреб такої категорії громадян;

облаштування місць прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернень із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

розміщення на офіційному веб-сайті Троїцької сільської ради у мережі Інтернет, інших веб-ресурсах інформації про вимоги і порядок надання адміністративних та інших послуг, графік роботи ЦНАП;

можливість надання консультацій та інформації про хід розгляду заяв суб’єктів звернень за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку);

видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні та інші послуги, безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні ЦНАП;

створення умов для суб’єктів звернень щодо висловлення зауважень і пропозицій стосовно якості надання адміністративних та інших послуг шляхом встановлення відповідної скриньки та/або розміщення у видному та доступному місці книги відгуків і пропозицій, а також використання додаткових засобів (електронна система оцінки якості обслуговування, офісний мольберт для збору рекомендацій тощо).

За рішенням Троїцької сільської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернень.

10. ЦНАП має наступну структуру: начальник відділу, державний реєстратор, адміністратор. Завдання, права та відповідальність працівників ЦНАП визначаються відповідно до вимог чинного законодавства, цього Положення та посадових інструкцій.

11. Керівником ЦНАП є начальник відділу, який призначається та звільняється з посади розпорядженням Троїцького сільського голови в установленому законом порядку.

12. Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність ЦНАП, в тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів з підвищення ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність працівників ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) представляє ЦНАП у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

5) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

6) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції Троїцькій сільській раді та сільському голові щодо покращення матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

7) забезпечує планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників ЦНАП, посадових осіб суб’єктів надання адміністративних та інших послуг, що беруть участь у роботі ЦНАП;

забезпечує передачу суб’єктам надання адміністративних та інших послуг відповідних матеріалів для розгляду скарг та їх оперативного розв’язання, вживає заходів у межах повноважень щодо їх розгляду у визначені законодавством терміни;

у певних випадках може здійснювати функції адміністратора, надавати адміністративні послуги відповідно до рішення Троїцької сільської ради;

забезпечує планування роботи ЦНАП, подає пропозиції до поточних і до перспективних планів роботи Троїцькому сільському голові;

звітує про проведену роботу ЦНАП у визначеному порядку.

13. Державний реєстратор - це посадова особа, яка обробляє документи для реєстрації нерухомості та бізнесу.

 • Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою, відповідно до встановленого законодавством порядку.
 • 14. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у своїй роботі безпосередньо підпорядковується сільському голові.
 • 15. На посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.
 • 16. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,» «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про фермерське господарство», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про санкції», Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5, Порядком зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 238/5, Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Вимогами щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 №368/5, Постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 №1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки», Наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказом Міністерства юстиції України від 21.11.2016 № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення рішень державними реєстраторами прав на нерухоме майно», іншими нормативно – правовими актами.

17. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повинен знати основи діловодства, правила ділового етикету, основні принципи роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни праці.

 • 18. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до покладених на нього завдань:

18.1. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухому майно відповідно до закону, а саме:

- встановлює відповідність заявлених праві поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяження, зокрема:

- відповідність дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законодавством;

- відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

- відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих документах;

- наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

- наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення , переходу, припинення речових прав, що підлягає державній реєстрації;

18.2. Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

18.3. Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли у встановленому законодавством порядку до 01 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів, тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

18.4. Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінету Міністрів України;

18.5. Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єкти таких прав;

18.6. Присвоює за допомогою державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

18.7. Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі, якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

18.8. Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

18.9. Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

18.10. Надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

18.11. Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

18.12. Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

18.13. Здійснює в межах компетенції прав заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме:

- вносить пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

- здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

18.14. Зберігає державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

18.15. Систематично займається підвищенням професійного рівня, вивчає нормативно – правові акти у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, бере участь у навчальних заходах (семінарах, лекціях, тренінгах тощо), організованих ГТУЮ у Дніпропетровській області у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

18.16. Здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства, виконую інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

18.17. Якщо під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виникає сумнів щодо справжності поданих документів, то державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зобов’язаний повідомити про це правоохоронні органи.

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до покладених на нього завдань:

18.18. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

18.19. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

18.20. Організовує роботу, пов’язану з забезпеченням діяльності у визначеній сфері та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

18.21. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Закон):

- приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – підприємця шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до закону;

- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

- перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

- проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

- веде Єдиний державний реєстр;

- надає виписки для проставляння апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

- формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

- після проведення реєстраційної дії надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

- у випадках, передбачених Законом, обов’язково використовує відомості Державного реєстру акті цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

- у випадках, передбачених Законом, встановлю наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону «Про санкції»;

- у разі, якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій виникає сумнів щодо справжності поданих документів – негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів;

- здійснює інші дії, передбачені Законом;

18.22. Приймає участь у навчальних заходах (семінарах, лекціях, тренінгах, тощо);

18.23. Відповідає за надходження кореспонденції, що надходить з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

18.24. Здійсню інші повноваження на основі та на виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

19. Адміністратор – це посадова особа виконкому Троїцької сільської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

20. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.

21. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування ЦНАП.

22. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг у Центрі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернень), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням Троїцької сільської ради;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

23. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернень;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

24. За рішенням Троїцької сільської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

25. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

26. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням Троїцької сільської ради утворені віддалені робочі місця адміністраторів, в тому числі пересувне, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), та оснащене відповідним програмним забезпеченням і вільним доступом до Інтернету.

Організаційне забезпечення діяльності віддалених (у тому числі пересувного) робочих місць адміністраторів покладено на ЦНАП.

У віддалених робочих місцях адміністраторів забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного та затвердженого Троїцькою сільською радою.

27. Графік роботи ЦНАП, віддалених робочих місць адміністраторів (у тому числі пересувного) затверджуються рішенням Троїцької сільської ради.

Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, і становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід.

У віддалених (у тому числі пересувному) робочих місцях адміністраторів час прийому суб’єктів звернень визначається Троїцькою сільською радою.

За рішенням Троїцької сільської ради час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП може бути збільшено.

28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 • 29. Адміністратори ЦНАП і суб’єкти надання адміністративних послуг не несуть відповідальності за недостовірність поданих фізичними та юридичними особами (їх законними представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

30. Адміністратори та інші посадові особи, уповноважені відповідно до законодавства надавати адміністративні послуги, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг.

 • 31. Дії або бездіяльність адміністраторів та інших посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені в суді в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

32. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами ЦНАП внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому чинним законодавством України порядку.
Секретар сільської ради Лариса КРУПСЬКА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux